מיסים על מטבעות קריפטו

תאריך

למסחר והשקעה במטבעות קריפטו ישנם מספר היבטי מיסוי שחשוב להבין:

  • מס הכנסה קריפטו – סיווג ההכנסה כהונית או פירותית ושיעורי החיוב במס.
  • דיווח מס קריפטו במס הכנסה – אופן הדיווח על ההכנסות.
  • דיווח מס קריפטו במע"מ.
  • אפשרות דיווח בהליך גילוי מרצון.

מס הכנסה קריפטו – סיווג ההכנסה כהונית או פירותית

פקודת מס הכנסה יוצרת הבחנה בין הכנסות שאדם הפיק משימוש בנכס, לבין הכנסה ממכירת הנכס, דהיינו מקור ההכנסה. את ההבדל נסביר לפי דוגמת העץ והפירות. כאשר ברשות אדם עץ שמניב פרי והוא מרוויח ממכירת הפירות הרווח יחשב לו כהכנסה פירותית. במצב בו הוא מחליט למכור את כל העץ ההכנסה היא חד פעמית ותיחשב לו כהכנסה הונית. בדרך כלל המיסוי שחל על הכנסה פירותית גבוה מהכנסה הונית.

הכנסה פירותית – הכנסות קצרות מועד הנובעות מתשואה על הנכס תוך שמירה על הנכס עצמו (עץ), לדוגמא: הכנסה מעסק, משלח יד, דיבידנד, שכ"ד.
הכנסה הונית – הכנסות שנצברו לאורך זמן, הכנסה הנובעת ממכירת הנכס עצמו (עץ).

עמדת רשות המיסים בעניין מיסים על מטבעות קריפטו – הכנסה הונית

בהתאם לעמדת רשות המיסים, אשר פורסמה בתאריך 17.1.2018 בחוזר מס הכנסה מספר 05/2018 בנושא: "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: "מטבעות וירטואליים") מטבעות דיגיטליים המשמשים כאמצעי סחר חליפין אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה, אלא כמכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה ולפיכך ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בשיעור של 25%.

מתי ההכנסה ממטבעות קריפטו תסווג כהכנסה פירותית?
1. מסחר המגיע לכדי עסק – במקרים בהם ההכנסות ממטבעות קריפטו מגיעות לכדי עסק, תסווג ההכנסה כפירותית ויחולו עליה שיעורי מס בהתאם לסעיף 121 לפקודה (מדרגות מס שולי עד 47% בתוספת 3% מס יסף) או סעיף 126 לפקודה (מס חברות).

2. כרייה – עמדת רשות המיסים היא כי יש לראות בפעילות כרייה כפעילות עסקית, לפיכך מטבע קריפטו שהגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כרייה, יש לסווג את ההכנסות המתקבלות בידיו כהכנסות פירותיות.

דיווח מס קריפטו במס הכנסה – אופן הדיווח על ההכנסות.

אופן הדיווח על ההכנסה משתנה בהתאם לסיווג ההכנסה, כהונית או פירותית ונפרט להלן.
אופן דיווח על הכנסה הונית ממטבעות קריפטו:
על ההכנסה ממכירה או המרה של מטבע קריפטו יש לדווח בטופס רווח הון 1399י או 1399ח עם סמל עסקה 77 וקוד 71.
בנוסף, בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יש לסמן: "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים"

שימו לב, שכירים שאינם מגישים דוחות ומפיקים הכנסות ממטבעות קריפטו מחויבים בפתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים ודיווח על ההכנסה בהתאם לאמור לעיל.

אופו דיווח על הכנסה פירותית ממטבעות קריפטו:
הכנסה המגיע לכדי עסק או הנובעת מפעילות כרייה מחייבת פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים, דיווח ההכנסות במע"מ, דיווח ההכנסות בביטוח לאומי.

אופן דיווח במס הכנסה – הדיווח של הכנסה עסקית וכרייה תדווח כדיווח של עסק לכל דבר תוך מילוי טופס 1301 בהתאם להוראות וצירוף נספח א' – "חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד"

דיווח מס קריפטו במע"מ

פעילות במטבע קריפטו המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמש לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי.
פעילות עסקית בתחום הפיננסי ממוסה, בדרך כלל, בהתאם לכללים החלים על מוסד כספי.
לפיכך, מי שפעילותו באמצעי קריפטו מגיעה לכדי עסק, יסווג ויירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.
מי שפעילותו במטבע קריפטו נובעת מעיסוק בכרייה יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ ועסקאותיו תתחייבנה במס בשיעור אפס או מלא לפי העניין על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

מיסים על מטבעות קריפטו ואפשרות דיווח בהליך גילוי מרצון.

הליך גילוי מרצון הינו הליך המאפשר למי שלא דיווח בעבר כנדרש על הכנסות ממטבעות קריפטו, לפנות ביוזמתו על ידי מייצג מטעמו לרשות המיסים ולבצע הסדר במסגרתו יושלם המס בגין ההכנסות הלא מדווחות.
יצוין, כי לאור כך שרשות המיסים פרסמה את עמדתה בנוגע להיבטי המיסוי על מטבעות קריפטו רק בשנת 2018 בעוד ישראלים רבים הפיקו רווחים עוד הרבה לפני, אזי דיווח במסלול הליך הגילוי מרצון הינו שכיח ומתקבל בהבנה על ידי רשות המיסים.
הגשת בקשה להליך גילוי מרצון תבוצע עם תיאור כל העובדות, צירוף כל החישובים לכל השנים והמסמכים הרלוונטיים ובאופן מלא.

קראו עוד על: מס על מטבעות דיגיטליים

 

מאמרים באותו נושא

חקיקה – מיסוי קריפטו

לקראת חוק ההסדרים הקרוב פורסם באתר הכנסת, בתאריך ה-31.1.2023, קובץ החלטות הממשלה (להלן: "הצעת הממשלה"), העתידות להיות מאושרות במסגרתו. הפרסום מהווה טיוטה ראשונית בלבד. בהצעת

קרא עוד »
דילוג לתוכן