הצעת חוק לביטול הפטור מחובת דיווח על הכנסה מדמי שכירות הפטורים ממס.

תאריך

בתאריך ה-14.6.2023 הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 268), התשפ"ג-2023 (להלן: "הצעת החוק").

כיום, יחיד שיש לו הכנסה מדמי שכירות של דירת מגורים שאינה עולה על סכום של 5,470 ₪ בחודש (נכון לשנת 2023) פטור ממס על הכנסה זו ואינו נדרש לדווח עליה (למעט מי שחייב בהגשת דוח שנתי מסיבות אחרות).

בהצעת החוק מוצע לבטל את הפטור מחובת דיווח שנתית ליחיד שיש לו הכנסה מדמי שכירות הפטורים ממס כאמור.

 

להלן הסעיף המוצע בהצעת החוק לחובת דיווח על הכנסות שכירות:

"סעיף 134א1. (א)   על אף ההוראות בסעיף 134א, יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות כהגדרתם בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990, יהיה חייב להגיש דוח לפי סעיף 131, אלא אם כן הגיש למנהל או לפקיד השומה, עד יום 30 באפריל של שנת המס העוקבת לשנת הפקת ההכנסה, הצהרה ערוכה לפי טופס שיקבע המנהל, שבה פרטי הדירות שהשכיר וסכום דמי השכירות ששולמו לו והתקיימו לגביו התנאים שנקבעו לפי סעיף 134א."

 

עוד מוצע שהתיקון יחול החל משנת 2024 שבה ידווחו הכנסות שהתקבלו החל משנת המס 2023 ושבשנת המס הראשונה שבה חלה חובת הדיווח, לא יינקטו אמצעי אכיפה בשל אי דיווח על הכנסה שהופקה מדמי שכירות מתחת לתקרת הפטור, אלא אם כן המפר קיבל על כך התראה בכתב, ולאחריה לא דיווח כנדרש.

 

לפי הערכות רשות המיסים, בעלי דירה רבים נהנים מהכנסה מדמי שכירות אשר אינה אמורה להיות פטורה ממס לפי החוק, אך מסיבות שונות הם אינם מדווחים על כך.

החלת חובת דיווח תקשה את המשך העלמות המס, שכן ההנחה היא כי בעלי הכנסה משכר דירה יימנעו מהצהרה כוזבת לרשויות המס בדבר גובה ההכנסה שלהם ממקור זה.

בנוסף לכך, החלת חובת הדיווח יכולה אף לחשוף את אותם בעלי דירה רבים בפני עבירות פליליות ואזרחיות, אשר נהנו במהלך השנים מהכנסות דמי שכירות שאינה הייתה אמורה להיות פטורה ממס לפי החוק ומסיבות שונות לא דיווחו על כך לרשות המיסים.
במקרים מסוג אלו ניתן ומומלץ לפנות להליך גילוי מרצון – להרחבה במאמר שפורסם בתאריך 15.12.2022 בנושא "גילוי מרצון" – כניסה למאמר .

 

לפרטים נוספים ולסיוע בנושא מוזמנים ליצור קשר,
טלפון: 073-7948088  מייל: elad@nc-tax.co.il

אלעד נעמן יועצים.

 

מאמרים באותו נושא

דילוג לתוכן