חוק האנג'לים – חלק א'

תאריך

בשורה לענף ההיי טק, בתאריך ה-31.7.2023 פורסם החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023 (להלן: "חוק האנג'לים") המעניק הטבות מס למשקיעים בחברות היי-טק וכן הטבות לחברות בגין רכישת חברות אחרות או מיזוג עם חברות אחרות.

מדובר בהוראת שעה לתקופה שמיום ה-31.7.2023 ועד ל-31.12.2026.

 מטרת חוק האנג'לים

שימור ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעה בחברות טכנולוגיה ותמיכה בפיתוחה של תעשייה זו.

במסגרת מאמר זה נתמקד במסלולי ההטבה הקבועים בסעיפים 2-3 לחוק האנג'לים, שהינם הטבות למשקיעים פרטיים בחברות היי טק ישראליות ומטרתם, עידוד ההשקעה בחברות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים, בפרט על ידי משקיעים אסטרטגיים אשר להם ניסיון בשוק הטכנולוגי, אותו הם מביאים יחד עם השקעתם ואשר יכול לתמוך בצמיחת חברות, במיוחד בשלבים ההתחלתיים.

 הטבות המס

1. זיכוי ממס ליחידים, שותפויות וחברות מעטים בשל השקעה במניות חברת מו"פ.

הטבה זאת הנמצאת בסעיף 2 לחוק האנג'לים, מקנה זיכוי ממס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק בגובה של סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע, ובכך מוזילה את עלות ההשקעה בחברות אלה.

הסברים ותנאים לקבלת ההטבה:

 • סכום הזיכוי יהיה בגובה סכום ההשקעה או סכום ההשקעה המרבית (4 מיליון ₪), כנמוך שביניהם כפול שיעור רווח הון.
 • שיעור רווח ההון ייקבע בהתאם לשיעור המס שהיה חל על המשקיע במידה והיה מוכר את המניות שהוקצו לו בתמורה לאותה השקעה, בשנת ההשקעה.
  הזיכוי יכלול מס ייסף במידה וחל.
  (25% או 30% + מס ייסף).
 • חברת מו"פ:
  • התאגדה בישראל ועיקר פעילותה בישראל;
  • אינה נסחרת בבורסה מיום התאגדותה;
  • אינה חברה משפחתית, חברה שקופה וקיבוץ לפי פקודת מס הכנסה;
  • היקף ההכנסות הטכנולוגיות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד תום השנה שקדמה לשנת המס לא עלה על 4.5 מיליון שקלים חדשים, והיקף ההכנסות הכולל של החברה באותה תקופה לא עלה על 12 מיליון שקלים חדשים;
  • היקף ההשקעות בחברה, וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה, אינו עולה על 12 מיליון ₪;
  • הוצאות המו"פ בחברה ב-3 שנים שקדמו לשנת המס, צריכות להיות בשיעור של 7% לפחות מהכנסות החברה.
  • מתקיים בחברה לפחות אחד מהתנאים בסעיף 2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון;
  • נדרש שיהיה בבעלות החברה נכס לא מוחשי אשר פותח בחברה עצמה, או במוסדות מחקר או אצל יחידים, יובהר, שבשל השלבים ההתחלתיים של החברות האמורות, אין בהכרח כי יירשם פטנט על הנכס הלא מוחשי בידי החברה כדי שתעמוד בתנאי זה, אלא די בכך שהוצאות החברה הוצאו לשם פיתוחו של הנכס אשר יש לו פוטנציאל להיות נכס לא מוחשי מוטב. הוצאות אלה צריכות לעמוד על 70% לפחות מהוצאות החברה מיום התאגדותה עד תום השנה שקדמה לשנת המס.
 • משקיע שהינו חברת מעטים בכפוף להגדרה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה.
 • משקיע שהינו שותפות יצטרך לקבל אישור מראש מהמנהל ולעמוד ב-2 תנאים:
  1. השותפים הם יחידים או חברות מעטים;
  2. השותפות הוקמה ופועלת לשם השקעה ייעודית בחברת המו"פ.
 • המשקיע שילם במזומן לחברת המו"פ את מלוא סכום ההשקעה בה, וחברת המו"פ הקצתה לו מניות/ אופציות למניות בשל ההשקעה.
 • רואה החשבון של החברה אישר כי במועד ההשקעה החברה הייתה חברת מו"פ.
 • המשקיע לא היה קרוב של החברה, כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה, בתקופה שממועד התאגדותה ועד למועד ההשקעה (כלומר לפני ההשקעה).
  נוסף על כך כדי לא לפגוע באפשרות של משקיעים שהם קרובים להשקיע באותה חברה, נקבע שלא יראו משקיע כקרוב של החברה רק בשל כך שקרובו הוא משקיע שביצע השקעה מזכה לפי סעיף זה.
 • המשקיע החזיק במישרין במניות החברה במשך כל תקופה ההטבה, למעט חריגים הקבועים בחוק.
 • זיכוי ממס שלא נוצל בשנת המס, יהיה אפשר לנצלו בשנות המס הבאות בזו אחר זו.
 • בחישוב הכנסה חייבת או רווח הון במכירת מניות החברה, בידי המשקיע אשר קיבל זיכוי ממס כאמור, יופחת מעלות המניות סכום ההשקעה שניתן בשלו זיכוי ממס כאמור.
 • בקשת הזכאות להטבה זו הינה במסלול ירוק, ללא צורך באישור מקדמי.
 • חלוקת האחריות לעמידה בתנאי החוק בין החברה למשקיע תהיה כלהלן:
  האחריות לעמידה בתנאי החוק, ובכלל זה האחריות לעמידה בתנאי ההשקעה בתקופת ההטבה, והדיווח על כך בדוח השנתי, תוטל על המשקיע. ואולם על חברת המו"פ תוטל אחריות לדיווח על אי עמידה בתנאים הנמצאים בשליטתה וידיעתה. אם החברה תדווח בזמן למשקיע ולפקיד השומה על אי עמידתה בתנאים, לא תחול עליה כל אחריות להחזר ההטבה שניתנה למשקיע, אך אם היא לא תדווח בזמן, יהיה אפשר לגבות גם ממנה את סכום המס שהמשקיע הופטר מתשלומו בשל ההשקעה.

2. פטור ממס בהחלפת מניות של חברת מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף.

הטבה זו מאפשרת את דחיית תשלום המס למשקיע על רווח ההון במכירה של חברת המו"פ, המשתמש בחלק מהתמורה מהמכירה לצורך השקעה בחברת הזנק. בפועל, ההטבה הניתנת למשקיע אשר עומד בתנאים למתן ההטבה, היא דחיית מס לתקופה ארוכה – אם חברת ההזנק מצליחה.

תנאים לקבלת ההטבה:

 • ביצוע השקעה בחברת מו"פ (באישור רו"ח) בתוך 12 חודשים ממועד מכירת המניות של החברה הנמכרת, או בתקופה של 4 חודשים לפני המכירה.
 • המשקיע יחזיק במניות לפחות 6 חודשים ממועד ההשקעה.
 • סכום הניכוי לא יעלה על 5.5 מיליון ₪.
 • סכום ההשקעה לא יעלה על סכום רווח ההון שנבע למשקיע מהמכירה והסכום שולם במזומן.
 • במועד ההשקעה המשקיע אינו קרוב של החברה.

יחיד אשר עמד בתנאים כאמור רשאי לנכות מהתמורה שהתקבלה מהמכירה האמורה את סכום ההשקעה החדשה.
משעשה כך, בעתיד בחישוב רווח ההון של מכירת המניות החדשות, יופחת מהמחיר המקורי שלהן כל סכום רווח ההון שהיה במכירה הקודמת ולא התחייב במס בשל הניכוי שנבע מהטבה זו כאמור.

3. משקיע שזכאי להטבה לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק האנג'לים בשל אותה השקעה בחברת מו"פ, עליו לבחור באחת מהם בלבד. ברגע שהודיע המשקיע על בחירתו, לא יוכל לחזור בו.

לפרטים נוספים ולסיוע בנושא מוזמנים ליצור קשר,

אלעד נעמן יועצים.

מאמרים באותו נושא

חוק האנג'לים – חלק ב'

בהמשך למאמר שפרסמנו בתאריך ה-14.8.2023 אשר התייחס לחלקו הראשון של חוק האנג'לים, בסעיפים 2 ו-3 בגין הענקת הטבות למשקיעים פרטיים בחברות היי טק ישראליות לצורך

קרא עוד »
דילוג לתוכן