מיהם עובדי ההייטק הזכאים להטבת מס בעת קבלת דיבידנד?

תאריך

בעלי מניות, ביניהם עובדים, המקבלים דיבידנדים מחברה הזכאית להטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בפקודת מס הכנסה (להלן: "חוק עידוד"), ייתכן מאוד והינם זכאים לשיעור מס מופחת על ההכנסה מדיבידנד.

רקע

בתאריך ה-8.2.2023 פורסם על ידי בית המשפט המחוזי פס"ד בעניין חברת קונדויט בע"מ ועופר לוי (ע"מ 12626-01-21), אשר עסק בסוגיה של חברה שחילקה דיבידנד לבעלי מניותיה, ביניהם עובדים, בגין מניות אשר הוחזקו עבורם בידי נאמן בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.
מקור הדיבידנד המחולק הינו מרווחים הזכאים להטבות מס במסגרת חוק עידוד.

בית המשפט דן בשאלה מהו שיעור המס שיחול על הדיבידנד שהתקבל בנסיבות אלה – האם שיעור מס החל על הכנסת דיבידנד שמקורה ברווחי חברה עליה חלים חוק עידוד– 15%, או שמא שיעור המס החל על מימוש המניות כקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה – 25%?

 

הכרעת בית המשפט
בית המשפט מקבל את עמדת המערערים וקובע כי, כאשר מדובר בדיבידנד המחולק בגין מניות בחברה עליה חל חוק עידוד, יחול שיעור המס הקבוע בסעיף 51ב(ג)(1) לחוק עידוד בנוסחו בתקופה הרלוונטית, דהיינו שיעור מס של 15%.

 

נימוקי בית המשפט

  • סעיף 102)ב(2) לפקודה קובע חבות מס המתייחסת אך ורק למועד המימוש, קרי המועד שבו נמכרות המניות או מועברות מהנאמן לעובד והוא אינו כולל הוראה מפורשת בנוגע לשיעור המס החל בנסיבות של חלוקת דיבידנד, לרבות חלוקת דיבידנד על ידי חברה שחל עליה חוק עידוד, והוא אף לא כולל כל החרגה המונעת את החלת הוראות חוק עידוד בנסיבות שכאלה.
  • המחוקק בחר במודע שלא לשלול מהעובד את ההטבה הגלומה בדיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מוטב וכך ניתן ללמוד מהצעת החוק הממשלתית 2913 מיום 26.7.2000, שלא התקבלה בסופו של יום.
    כך נאמר באותה הצעה: "קיבל עובד או נאמן דיבידנד בשל מניות שחל לגביהן סעיף זה ואשר ההחלטה לחלוקתו ניתנה קודם למועד המימוש…., יראו את הדיבידנד כהכנסה לפי סעיף 2(2) בידי העובד באותו מועד ולא יחולו הוראות סעיף 125ב, או סעיף 47 לחוק לעידוד השקעות הון…"
  • ככלל בנסיבות של התנגשות דין כללי בדין ספציפי, האחרון הוא הגובר בעוד שבענייננו הוראותיו הספציפיות שבחוק עידוד הקובעות שיעור מס מפורש, מאוחרות להוראות סעיף 102 שבו כלל לא נכללה הוראה הקובעת את שיעור המס, ואף מטעם זה נכון לקבוע כי הוראותיו הספציפיות של חוק עידוד גוברות על הוראותיו של דבר החקיקה הכללי והמוקדם שבסעיף 102.
  • החלת שיעור מס "רגיל" על דיבידנד המתקבל בגין מניות בחברה שעליה חל חוק עידוד, אינה עולה בקנה אחד עם מטרתו ותכליתו של חוק העידוד.

 

למי זה רלוונטי?

בעלי מניות המחזיקים במניות של חברה הזכאית להטבות במסגרת חוק עידוד, זכאים לשיעור מס מופחת בעת חלוקת דיבידנד וזאת במידה ומקור הדיבידנד המחולק הינו מהרווחים הזכאים להטבות חוק עידוד, וזאת גם אם המניות התקבלו במסגרת תוכנית אופציות לעובדים בהתאם להסדר שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

מה עושים?

ראשית נבדוק האם אתם בעלי מניות שעונים על הפרופיל המתואר לעיל, שימו לב כל עובד ולא רק עובדי הי-טק יכולים לענות על הפרופיל.

שנית, נבדוק האם שילמתם שיעור של 25% ומעלה מס.

אם עניתם על הנקודות לעיל מומלץ לפנות אלינו לבדיקה מעמיקה וייתכן ותקבלו בחזרה את המס העודף ששולם.

 

לפרטים נוספים ולסיוע בנושא מוזמנים ליצור קשר,

אלעד נעמן יועצים.

 

מאמרים באותו נושא

חוק האנג'לים – חלק ב'

בהמשך למאמר שפרסמנו בתאריך ה-14.8.2023 אשר התייחס לחלקו הראשון של חוק האנג'לים, בסעיפים 2 ו-3 בגין הענקת הטבות למשקיעים פרטיים בחברות היי טק ישראליות לצורך

קרא עוד »
דילוג לתוכן