חוק האנג'לים – חלק ב'

תאריך

בהמשך למאמר שפרסמנו בתאריך ה-14.8.2023 אשר התייחס לחלקו הראשון של חוק האנג'לים, בסעיפים 2 ו-3 בגין הענקת הטבות למשקיעים פרטיים בחברות היי טק ישראליות לצורך עידוד חברות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים (להלן: קישור למאמר), במאמר זה נתייחס לחלקו השני של החוק אשר מעניק הטבות לחברות עתירות ידע ישראליות גדולות, וזאת כדי לתמרץ את הצמחתן וביסוסן של חברות אלו במשק.

הטבות המס

 1. התרת השקעה במניות כהוצאה.

  הטבה זאת המעוגנת בסעיף 5 לחוק מאפשרת התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס על פני 5 שנים, לחברה טכנולוגית גדולה אשר רוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת – זרה או מקומית. ככלל, לפי דיני המס, השקעה במניות אינה ניתנת לניכוי באופן מידי, ותבוא לידי ביטוי לצורכי מס רק בעת מכירת המניות, בדרך של הקטנת רווח ההון שעליו משולם המס.ההטבה המעוגנת בסעיף זה מייצרת תמריץ לחברות גדולות או בינוניות לרכוש ולהשקיע בחברות ישראליות קטנות שעיסוקן בתחום תעשיות עתירות הידע. הרציונל שעמד בבסיס קביעת ההטבה הוא שלחברות גדולות בתעשייה עתירת הידע יש חשיבות רבה למשק הישראלי, ושביצוע רכישות כאמור בו, תביא לכך שפעילותן של החברות הרוכשות תורחב באמצעות הסינרגיה שתיווצר. ניתן להניח כי כתוצאה מכך אף תישמר פעילותן של החברות הנרכשות בישראל, בדגש על פעילות המחקר והפיתוח שלהן, ויגדל הסיכוי לכך שהקניין הרוחני שבבעלות החברה הנרכשת יישאר בבעלות ישראלית.הסברים ותנאים לקבלת ההטבה:
  • על החברה הרוכשת להיות חברת מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי כהגדרתה בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון בכל שנת מס בתקופת ההטבה.
  • הסכום שיותר בניכוי הינו הסכום ששילמה בפועל החברה הרוכשת בעד רכישת אמצעי השליטה בחברה הנרכשת עד תום 4 שנים מיום חתימת ההסכם לרכישתם, בהפחתת ההון העצמי של החברה הנרכשת כשהוא מוכפל בחלק החברה שנרכשה כאמור.
  • החברה הנרכשת יכולה להיות חברה ישראלית (להלן: "חברה ישראלית מזכה") או חברה זרה (להלן: "חברת חוץ מזכה") ושבבעלותה נכס לא מוחשי מוטב, לרבות פיתוח של נכס לא מוחשי מוטב.
  • על חברה ישראלית מזכה לעמוד בתנאים הבאים:
   1. בשנת הרכישה היא חברת מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי או חברת מו"פ;
   2. בשנה שקדמה לשנת רכישתה ועד מועד הרכישה הראשונה, היא אינה קרובה של החברה הרוכשת;
   3. 80% מאמצעי השליטה שלה נרכשו על ידי החברה הרוכשת בתוך 12 חודשים, ושולם בפועל 25% מסכום הרכישה הוודאי (החלק שישולם בוודאות ללא תנאי לפי הסכם הרכישה) או 10% מסכום הרכישה הכולל ע"פ הסכם הרכישה, כנמוך;
   4. בוצע הסכם מקדים בתוך תקופה הוראה השעה;
   5. הנכס הלא מוחשי שהיה בבעלותה ביום המכירה נותר בבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת;
   6. אם בבעלותה חברת בת תושבת חוץ, יש לבצע לחברת הבת צירוף עסקים ולקיים לגביה את התנאי האמור בסעיף 5 לעיל;
  • על חברת חוץ מזכה לעמוד בתנאים הבאים:
   1. מיום התאגדותה ועד מועד הרכישה הראשונית, היא אינה קרובה של החברה הרוכשת;
   2. שיעור הוצאות המו"פ שלה מתוך סך הכנסותיה עלה על 7% בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה או ב-3 שנים שקדמו לשנת השגת השליטה בממוצע. ככל ששיעור הוצאות המו"פ כאמור נע בין 5% ל-7% נדרש לקבל אישור הרשות לחדשנות כאמור בפסקה (3) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון;
   3. סכום הוצאות המו"פ שלה בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה עלה על 20 מיליון שקלים;
   4. 80% מאמצעי השליטה שלה נרכשו על ידי החברה הרוכשת בתוך 12 חודשים, ושולם בפועל 25% מסכום הרכישה הוודאי (החלק שישולם בוודאות ללא תנאי לפי הסכם הרכישה) או 10% מסכום הרכישה הכולל ע"פ הסכם הרכישה, כנמוך;
   5. הכנסתה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשלוש שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה הייתה 75 מיליון ₪ לפחות לשנה, בממוצע;
   6. סכום רכישתה הינו 20 מיליון דולר לפחות;
   7. יש לבצע לה ולחברות הבנות שלה צירוף עסקים לעסקיו של המפעל הטכנולוגי שבבעלות החברה הרוכשת;
   8. קבלת אישור מרשות החדשנות והודעה לרשות המיסים על ביצוע הרכישה כאמור וזאת לפני החתימה על הסכם הרכישה או בתוך 90 ימים ממועד החתימה על הסכם הרכישה;
   9. מספר העובדים ועלות שכר העובדים לא ירד במעל 20% ביחס שבין החברה הרוכשת בישראל לחברות שמחוץ לישראל מאז השגת השליטה.
  • על רואה החשבון של החברה הרוכשת לאשר את התקיימות התנאים לקבלת ההטבה בדוח בכל שנת מס בתקופת ההטבה.
  • הסכום שהותר בניכוי יופחת מהמחיר מהמקורי בחישוב רווח ההון במכירת מניות החברה הישראלית מזכה/חברת החוץ מזכה.
  • סכומים בגין נכסים אחרים שירכשו מהחברה הנרכשת ו/או תשלומים בגין תמלוגים או דמי שכירות עבור שימוש בנכסים מהחברה הנרכשת לא יותרו בניכוי או הפחתה וזאת כדי למנוע ניכוי כפול.
 2. פטור ממס לריבית מגוף פיננסי זר.

  הטבה זו מעניקה לגוף פיננסי זר פטור ממס על הכנסתו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה בגין הלוואה שניתנה לחברה טכנולוגית ישראלית (להלן: "החברה המוטבת"). להלן התנאים לקבלת ההטבה:
  • החברה המוטבת הינה חברת מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף;
  • הכנסתה הטכנולוגית של החברה המוטבת בשנת המס שקדמה לשנה שבה התקבלה ההלוואה עלתה על 30 מיליון ₪;
  • סכום ההלוואה הינו 10 מיליון דולר לפחות;
  • לא מתקיימים יחסים מיוחדים בין החברה המוטבת לגוף הפיננסי;
  • סכום ההלוואה שניתן לחברה המוטבת משמש אותה לפעילותה, לרבות לרכישת חברות;
  • מספר העובדים ועלות שכר העובדים לא ירד במעל 30% במפעל הטכנולוגי בחברה המוטבת בישראל ביחס לשנת המס שקדמה לקבלת ההלוואה;
  • סכום ההלוואה הועבר במלואו;
  • רואה החשבון של החברה המוטבת יאשר בדוח המס שלה בכל שנה בתקופת ההטבות את התקיימות התנאים.
הטבה זו מוענקת במסלול ירוק וזאת באמצעות הודעה לפקיד השומה בדוח המס בשנה שבה שולמה לראשונה ריבית לגוף הפיננסי בשל ההלוואה.  
 1. תיקון והארכת תחולת סעיף 92א לפקודת מס הכנסה– הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מו"פ.

  סעיף 92א מאפשר למשקיע להכיר בהפסד הון בגין השקעה במניות של חברת מחקר ופיתוח, במסגרת הנפקה לציבור בבורסה עד לגובה של 5 מיליון ₪. הפסד ההון יוכר בשנת המס בה בוצעה ההשקעה או במשך שלוש שנות מס. במסגרת חוק האנג'לים הוארכה תחולת סעיף 92א לפקודה עד לתום שנת 2028 ותוקן הסעיף כך שההטבה תחול בהשקעה במניות של חברות שהשווי שלהן מתחיל ב-100 מיליון ₪, וזאת במקום שווי מינימלי של 200 מיליון ₪. משמעות התיקון הוא כי סכום השקעה מזכה בחברה נסחרת יוכר למשקיע באופן שוטף, במקום הכרה בהשקעה כאמור רק בעת מכירת המניות. למעשה מדובר בהטבה כלכלית דומה מאוד להטבה בסעיף 2 לחוק האנג'לים, לגבי השקעה במניות של חברת מו"פ. ההבדל המשמעותי בין שני ההסדרים הוא השלב שבו נמצאת החברה שבה מתבצעת ההשקעה. לפי ההטבה שבסעיף 2 לחוק מדובר בחברה מתחילה ואילו ההטבה שבסעיף 92א לפקודה תינתן בעבור השקעה בחברות בשלות הרבה יותר, שכבר מונפקות בבורסה.

לפרטים נוספים ולסיוע בנושא מוזמנים ליצור קשר,

אלעד נעמן יועצים.

מאמרים באותו נושא

דילוג לתוכן